ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

třídy
třídy
před školou

Nová cesta před školou

Od května do srpna roku 2020 byla před školou zhotovena nová příjezdová cesta společně s chodníky zajišťující bezpečnost žáků.

Školní dvorek

Učitelé s žáky denně využívají školní dvorek: velké přestávky, výuka TV, speciální programy pro žáky, školní družina.

Dotace Šablony II.

Na podzim 2019 z dotace Šablony II. škola získala 20 NTB, které žáci využívají při výuce, učitelé je na jaře 2020 využili při distanční výuce.

Výuka anglického jazyka

Probíhá od 1. ročníku. V 5. ročníku 4 hod. týdně.

Zapojování do projektů

Již řadu let se zapojujeme do různých projektů.

Pobyt v přírodě

Pro venkovní pobyt žáků využíváme dvorek, zahrádku, Sokolovnu,les za řekou.

Zdravý životní styl

Zapojení v projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.

Moderní vybavení

Učebny jsou vybaveny IT technikou, dataprojektory, ITA tabulemi, vizualizéry.

Školní družina

Účastníci si pobyt užívají ve 3 odděleních družiny.

Škola pro děti, škola pro radost.

Základní škola Hýskov je šestitřídní, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku. Výhodou školy je klidnější prostředí ve středu obce, výuka v moderně vybavených učebnách, zařazování nových metod ve výuce, podpora spolupráce, vzájemné pomoci, skupinové práce v hodinách a projektové vyučování. Veškeré tyto aktivity jsou účinnou prevencí proti šikaně a jiným nevhodným jevům.

Výuka ve všech ročnících probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti, škola pro radost, viz www.zshyskov.cz, dokumenty.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku. V 5. roč. mají žáci 4 hodiny Aj týdně, ve 3. a 4. roč. 3 hodiny týdně.  Ve 4. a 5. roč. je zařazen samostatný předmět Informatika. Poslední dobou je do předmětu VpV zařazována polytechnická výchova.

Škola nemá vlastní tělocvičnu. Pro výuku TV využívá novou prostornou tělocvičnu při MŠ Ledňáček. Výuka je vedena v blocích. Vždy 2 bloky s 5 minutovou přestávkou. Součástí je i turistika při přecházení do tělocvičny.  V případě příznivého počasí probíhají hodiny TV na školním dvorku, školní zahrádce, pod kostelem, popř. na Sokolovně či fotbalovém hřišti. Škola zařazuje v rámci hodin TV ve 2. a 3. ročníku povinnou plaveckou výuku.

Pro venkovní pobyt žáků využívá škola školní dvorek, zahrádku, prostor pod kostelem, Sokolovnu. V rámci výuky je možné využít prostor za řekou u oveček či místní naučný park.

Učebny školy jsou vybaveny počítači, notebooky, ITA tabulemi, dataprojektory, vizualizéry, didaktickými pomůckami. V hodinách jsou tyto pomůcky využívány pro zpestření výuky a procvičování učiva. Toto vybavení slouží i pro žáky mimořádně nadané či s vývojovými poruchami učení.

V učebnách jsou koberce, kde žáci mohou trávit volný čas během přestávek.  V hodinách je prostor využíván k výuce, hrám a soutěžím.

Škola podporuje zdravý životní styl. Je zapojena do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol. Pro žáky během školního roku organizujeme řadu akcí v rámci prevence sociálně patologických jevů (projektové dny, třídní projekty, besedy, preventivní dny, výlety, divadla, v odpoledních hodinách zajišťujeme řadu zájmových kroužků, probíhá zde i výuka SZUŠ). Škola v rámci výuky podporuje výchovu ke zdraví a dopravní výchovu. Velkým přínosem pro zdravý vývoj žáků je pobyt o velké přestávce na dvorku před školou (kromě nepříznivého počasí – déšť, mráz). Pobyt na čerstvém vzduchu a pohyb žákům dodá znovu energii do dalších hodin. Žáci 1. a 2. roč. tráví přestávky venku v pondělí, středu a pátek, žáci 3. – 5. roč. v úterý a ve čtvrtek. Svačiny při pobytu venku probíhají převážně během první a třetí přestávky.

Školní družina má 4 oddělení. Zájem o ŠD je velký, kapacita je 100 účastníků. Účastníci většinu času tráví venku (u školy, na sokolovně či u oveček a v lese za řekou). Během šk. roku plní svůj ŠVP, který je pestrý a pro účastníky zábavný. V provozu je ranní ŠD od 6,45 hod., která je velmi využívána. Při ŠD jsou v provozu výtvarný a anglický kroužek.

ZŠ Hýskov se může pochlubit sportovními úspěchy (fotbal, florbal, hokejbal), úspěchy vědomostními (M olympiáda, AJ olympiáda, M Klokan, dopravní výchova, zdravověda) a uměleckými (VV a literární soutěže).  V  rámci zlepšení čtenářské gramotnosti se velmi oblíbenou činností žáků staly pravidelné návštěvy Městské knihovny v Berouně, čtení vlastní donesené knihy či čtenářské deníky a zapojení do celostátního projektu Celé Česko čte dětem.

Naše škola úzce spolupracuje s málotřídními školami: ZŠ Karlštejn, ZŠ Nižbor, ZŠ Tmaň. Podle možností společně pro žáky organizujeme vybíjenou, VV a EVVO  soutěže. Spolupráce probíhá i mezi pedagogy a ředitelkami – společné  semináře, výměny zkušeností na poradách 3 x ročně.

V rámci spolupráce s MŠ Ledňáček navštěvují předškoláci ZŠ, mají možnost vidět 2 x ročně výuku v 1. roč. Zároveň žáci školy dochází číst předškolákům v rámci akce „Celé Česko čte dětem“.

V rámci spolupráce s obcí a veřejností se škola účastní svým vystoupením na předvánočních trzích, na předvánočním posezení pro seniory, na vítání občánků, ŠD zajišťuje výrobu dárečků pro seniory. Škola se prezentuje v místním zpravodaji Hýskováček a na dvou nástěnkách v obci. Každoročně pořádá Den otevřených dveří pro veřejnost před Velikonoci a Den otevřených dveří pro předškoláky.

Škola se zapojuje již řadu let do různých projektů, díky nimž využívá finanční dotace k vybavení školy, DVPP, apod. (viz www.zshyskov.cz . dotace).

 

V Hýskově 1. 9. 2023

Mgr. Lenka Štětková

ředitelka Základní školy Hýskov

Otázky a odpovědi

Odpolední provoz  začíná hned po skončení výuky, končí v 16:30 hod., v pátek v 16 hod.

RŠD je v provozu denně od 6:45 hod., přednostně pro žáky 1.-3. ročníku do naplnění kapacity 30 účastníků.

Odchody ze ŠD jsou nově z bezpečnostních důvodů hromadné, vždy v celou hodinu, od 15 hodin každou půlhodinu.

Hrají hry, sportují, malují, zpívají, čtou si, vypráví, chodí na vycházky (Sokolka, do lesa, či za řeku), mohou se účastnit zájmových kroužků při škole (keramika, angličtina) a výuky SZUŠ.

Napište nám