ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Prevence sociálně patologických jevů

Hodnocení preventivního programu 2020/2021

Dokument

Preventivní program na rok 2021/2022

Dokument

Školní krizový plán 2021/2022

Dokument
Dlouhodobý cíl

Cíl: PRO ŽÁKY
Vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a za své zdraví. Výchova a vzdělání žáků ke zdravému životnímu stylu.
Cíl: PRO UČITELE
Vzdělávání učitelů v oblasti primární prevence. Podpora vedených třídnických hodin (proškolení pedagogů v dovednostech, jak je vést, a současně podpora práce s dětmi při třídnických hodinách v průběhu celého školního roku).

Krátkodobý cíl

Cíl: PRO ŽÁKY
Respektování a dodržování společně vytvořených třídních pravidel, umět vyřešit drobné krizové situace, zvládnutí nové organizace v souvislosti s novou školní jídelnou a tělocvičnou, důraz na bezpečnost.
Cíl: PRO UČITELE
Práce se třídou, obnovení pracovních návyků po loňském náročném školním roce, podpora žáků i klidné tvůrčí atmosféry ve třídě. Zvládnutí nové organizace v souvislosti s novou školní jídelnou a tělocvičnou, důraz na bezpečnost. Periodické proškolení pedagogů i zaměstnanců v oblasti 1. pomoci.
Práce s nově příchozími žáky – zapojení do kolektivu třídy, navázání spolupráce s jejich zákonnými zástupci a práce se žáky vyžadujícími specifickou pozornost (žáci s poruchami chování, učení, apod.)

Specifická prevence

Celoroční cíl je zaměřen na zvládnutí krizových situací v souvislosti s pandemií Covid-19 v průběhu celého školního roku, posilování psychické odolnosti žáků i pedagogických pracovníků. Udržování pozitivních vztahů v třídním kolektivu a posilování sociálních vztahů.