ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Prevence sociálně patologických jevů

Preventivní program na rok 2020/2021

Dokument
Dlouhodobý cíl

Cíl: PRO ŽÁKY
Rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a za své zdraví. Osvojování si pravidel ke zdravému životnímu stylu.
Cíl: PRO UČITELE
Vzdělávání učitelů v oblasti primární prevence a vedení třídnických hodin.

Krátkodobý cíl

Cíl: PRO ŽÁKY
Respektování a dodržování společně vytvořených třídních pravidel. Osvojení základů komunikace a slušného chování – umět pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se, umět vyřešit drobné krizové situace.
Cíl: PRO UČITELE
Práce s pravidly třídy, podpora klidné tvůrčí atmosféry ve třídě.

Specifická prevence

Celoroční cíl je zaměřen na zvládnutí krizových situací v souvislosti s pandemií Covid-19 v průběhu celého školního roku, posilování psychické odolnosti žáků i pedagogických pracovníků. Udržování pozitivních vztahů v třídním kolektivu.