ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Prevence sociálně patologických jevů

Hodnocení preventivního programu 2021/2022

Dokument

Preventivní program na rok 2022/2023

Dokument

Školní krizový plán 2022/2023

Dokument

Preventivní program – neúspěšnost

Dokument
Dlouhodobý cíl

Cíl: PRO ŽÁKY
Vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a za své zdraví. Výchova a vzdělání žáků ke zdravému životnímu stylu.
Cíl: PRO UČITELE
Vzdělávání učitelů v oblasti primární prevence. Podpora vedených třídnických hodin (proškolení pedagogů v dovednostech, jak je vést, a současně podpora práce s dětmi při třídnických hodinách v průběhu celého školního roku).
Zvládnutí náročné organizace v souvislosti se školní jídelnou a tělocvičnou, které jsou téměř 1 km od školy, cesta vede při hlavní silnici. Důraz na bezpečnost žáků i zaměstnanců školy.

Krátkodobý cíl

Cíl: PRO ŽÁKY
Respektování a dodržování společně vytvořených třídních pravidel, umět vyřešit drobné krizové situace, zvládnutí nové organizace v souvislosti s novou školní jídelnou a tělocvičnou, důraz na bezpečnost.
Cíl: PRO UČITELE
Práce se třídou, třídními pravidly, podpora komunikace mezi žáky a klidné tvůrčí atmosféry ve třídě.
Práce s nově příchozími žáky – zapojení do kolektivu třídy, navázání spolupráce s jejich zákonnými zástupci a práce se žáky vyžadujícími specifickou pozornost (žáci s poruchami chování, učení, apod.)

Specifická prevence

Celoroční cíl je zaměřen na posilování motivace žáků a pozitivního přístupu k učení, umět se ohodnotit, přijmout hodnocení. Zaměřit se na poznání svých předností. Podporovat radostné prožitky. Aktivní přístup i ze strany žáka – Co pro to mohu udělat já?