Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace školy 1. týden od 1.9.2020

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Desatero pro rodiče prvňáčka

ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

Základní škola Hýskov je pětitřídní, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku. Výhodou  školy je klidnější prostředí ve středu obce,  společně organizované celoškolní akce, projekty, výlety, třídenní školy v přírodě ve všech ročnících, mezitřídní setkávání žáků, výuka v moderně vybavených učebnách, zařazování nových metod ve výuce, podpora spolupráce a skupinové práce v hodinách. Veškeré tyto aktivity jsou účinnou prevencí proti šikaně a jiným nevhodným jevům.

S rostoucím počtem žáků má škola sice pěknou, ale kapacitně malou tělocvičnu, proto přes zimní období zařazuje v rámci hodin TV ve 2. a 3. ročníku povinnou plaveckou výuku a dobrovolný výcvik bruslení pro žáky 1., 4. a 5. roč.

Pro venkovní pobyt žáků využívá škola dvorek, zahrádku a prostor pod kostelem. Zde bych si dovolila poděkovat všem, kteří pro žáky nejezdí auty a neomezují pobyt žáků ve ŠD, čímž nezvyšují svým projížděním možné nebezpečí pro žáky.

Výuka ve všech ročnících probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti, škola pro radost, viz www.zshyskov.cz, dokumenty.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku. V 5. roč. mají žáci 4 hodiny Aj týdně, ve 3. a 4. roč. 3 hodiny týdně.  V 5. roč. je zařazen samostatný předmět Informatika. Poslední dobou je do předmětu VpV zařazována polytechnická výchova.


Učebny školy jsou vybaveny počítači, ITA tabulemi, dataprojektory, vizualizéry, didaktickými pomůckami a CD přehrávači. V hodinách jsou tyto pomůcky využívány pro zpestření výuky a procvičování učiva. Toto vybavení slouží i pro žáky mimořádně nadané či s vývojovými poruchami učení.

V prostorných učebnách jsou koberce, kde žáci mohou trávit volný čas během přestávek.  V hodinách je prostor využíván k výuce, hrám a soutěžím.

Škola podporuje zdravý životní styl. Je zapojena do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol. Pro žáky během školního roku organizujeme řadu akcí v rámci prevence sociálně patologických jevů (projektové dny, třídní projekty, besedy, preventivní dny, výlety, divadla, v odpoledních hodinách zajišťujeme řadu zájmových kroužků, probíhá zde i výuka SZUŠ). Škola v rámci výuky podporuje výchovu ke zdraví a dopravní výchovu. Velkým přínosem pro zdravý vývoj dětí je pobyt o velké přestávce denně na dvorku před školou (kromě nepříznivého počasí – déšť, mráz). Pobyt na čerstvém vzduchu a pohyb žákům dodá znovu energii do dalších hodin. Svačiny z tohoto důvodu probíhají během první a třetí přestávky. 

Školní družina má 4 oddělení. Zájem o ŠD je velký, kapacita 100 účastníků je plně využita. Děti většinu času tráví venku (u školy, na sokolovně či v lese u cyklostezky). Během šk. roku plní svůj ŠVP, který je pestrý a pro děti zábavný. V provozu je ranní ŠD od 6,45  hod., která je poslední dobou velmi využívána.

ZŠ Hýskov se může pochlubit sportovními úspěchy, zvláště ve florbalu, hokejbalu, úspěchy vědomostními ( M olympiáda, M Klokan, M Pythagoriáda, dopravní výchova, zdravověda) a uměleckými ( VV a literární soutěže).  V  rámci zlepšení čtenářské gramotnosti se velmi oblíbenou činností žáků staly pravidelné návštěvy Městské knihovny v Berouně, čtení vlastní donesené knihy či čtenářské deníky.

Naše škola úzce spolupracuje s málotřídními školami: ZŠ Karlštejn, ZŠ Nižbor, ZŠ Tmaň. Během šk.roku společně pro děti organizujeme vybíjenou, pentatlon, AjO, VV a EVVO  soutěž. Spolupráce probíhá i mezi pedagogy- společné  semináře, výměny zkušeností.

V rámci spolupráce s MŠ Ledňáček navštěvují předškoláci ZŠ, mají možnost vidět 2 x ročně výuku v 1. roč.

V rámci spolupráce s obcí a veřejností se škola účastní svým vystoupením na předvánočních trzích, na předvánočním posezení pro seniory, na vítání občánků, zajišťuje výzdobu nástěnek na OÚ pracemi žáků, ŠD zajišťuje výrobu dárečků pro seniory. Škola se prezentuje v místním zpravodaji  Hýskováček a na dvou nástěnkách v obci. Každoročně pořádá Den otevřených dveří pro veřejnost.

Škola se zapojuje již řadu let do různých projektů, díky nimž využívá finanční dotace k vybavení školy, DVPP, k zařazení tandemové výuky, deskových her, doučování apod. (viz www.zshyskov.cz . dotace).

 

Mgr. Lenka Štětková

ředitelka Základní školy Hýskov