Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volné pracovní místo

Ředitelské volno 15.11.2019

ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

Základní škola Hýskov je pětitřídní, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku. Výhodou  školy je klidné prostředí ve středu obce, stále ještě menší počet žáků v prostorných učebnách, rodinné prostředí, které je i  účinnou prevencí proti šikaně a jiným nevhodným jevům. S rostoucím počtem žáků se škola potýká s problémem týkajícím se  malého prostoru  pro šatny a s malou tělocvičnou.

Výuka ve všech ročnících probíhá  podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro děti, škola pro radost.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1.ročníku. V 5.roč. mají žáci 4 hodiny Aj týdně, ve 3. a 4.roč. 3 hodiny týdně.  V 5.roč. je zařazen samostatný předmět Informatika.


Učebny  školy jsou vybaveny počítači, ITA tabulemi, dataprojektory, novými učebními pomůckami a CD přehrávači. V hodinách jsou tyto pomůcky využívány pro zpestření výuky, procvičování učiva. Toto vybavení slouží i pro žáky mimořádně nadané, či s vývojovými poruchami učení.

V prostorných učebnách jsou koberce, kde žáci  mohou trávit volný čas během přestávek,  v hodinách je prostor  využíván k výuce, hrám a  soutěžím.

Škola podporuje zdravý životní styl. Je zapojena do projektu Ovoce do škol. Pro žáky  během školního roku organizujeme řadu preventivních akcí (projekty, besedy, preventivní dny, výlety,  divadla, apod.). Škola podporuje   v rámci výuky výchovu ke zdraví a dopravní výchovu. Velkým přínosem pro zdravý vývoj dětí je pobyt  o velké přestávce  denně na dvorku před školou (kromě nepříznivého počasí – déšť, mráz). Pobyt na čerstvém vzduchu a pohyb žákům  dodá znovu energii do dalších hodin. Svačiny z tohoto důvodu probíhají během první a třetí přestávky. 

Pro žáky 2. a 3.roč. organizujeme každý rok povinný plavecký výcvik  v rámci TV. Během šk.roku pořádáme vycházky do přírody, výlety do blízkého okolí a  v případě zájmu třídenní pobyty. Od školního roku 2016-17 by škola opět ráda zavedla výuku bruslení pro žáky 1.,4. a 5.roč.v rámci TV. Pro žáky na vyplnění volného času  zajišťujeme zájmové kroužky ( VV a keramika), výuku hry na hudební nástroje a zpěv.  Tyto aktivity škola organizuje pro zdravý vývoj žáků, vede je ke  vhodnému využití jejich volného času a návyku se i nadále rozvíjet  mimo povinnou výuku.

Školní družina má 3 oddělení. Zájem o ŠD je velký, kapacita 75 dětí je plně využita. Děti většinu času tráví venku ( u školy,  na sokolovně či v lese u cyklostezky). Během šk.roku plní svůj ŠVP, který je pestrý a pro děti zábavný. V provozu je  ranní ŠD od 6,50  hod., která je poslední dobou velmi využívána.

ZŠ Hýskov se může pochlubit sportovními úspěchy ( lorbal, hokejbal, vybíjená, atletika), ale i úspěchy vědomostními( M olympiáda, M Klokan, M Pythagoriáda, dopravní výchova, zdravověda) a uměleckými ( VV a literární soutěže).  V  rámci zlepšení čtenářské gramotnosti se velmi oblíbenou činností žáků  staly pravidelné návštěvy Mě knihovny v Berouně a čtení vlastní donesené knihy, kterou si žáci čtou  zvláště v hodinách  ČJ a Prv v případě, že mají splněné zadané úkoly.

Naše škola úzce spolupracuje s málotřídními školami : ZŠ Karlštejn, ZŠ Nižbor, ZŠ Tmaň. Během šk.roku společně pro děti organizujeme vybíjenou, VV a EVVO  soutěž. Spolupráce probíhá i mezi pedagogy- společné semináře, výměny zkušeností.

Mgr. Lenka Štětková, řed.školy