ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

třídy
třídy
před školou

Nová cesta před školou

Od května do srpna roku 2020 byla před školou zhotovena nová příjezdová cesta společně s chodníky zajišťující bezpečnost žáků.

Školní dvorek

Učitelé s žáky denně využívají školní dvorek: velké přestávky, výuka TV, speciální programy pro žáky, školní družina.

Dotace Šablony II.

Na podzim 2019 z dotace Šablony II. škola získala 20 NTB, které žáci využívají při výuce, učitelé je na jaře 2020 využili při distanční výuce.

Výuka anglického jazyka

Probíhá od 1. ročníku. V 5. ročníku 4 hod. týdně.

Zapojování do projektů

Již řadu let se zapojujeme do různých projektů.

Pobyt v přírodě

Pro venkovní pobyt žáků využíváme dvorek, zahrádku, Sokolovnu,les za řekou.

Zdravý životní styl

Zapojení v projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.

Moderní vybavení

Učebny jsou vybaveny IT technikou, dataprojektory, ITA tabulemi, vizualizéry.

Školní družina

Účastníci si pobyt užívají ve 3 odděleních družiny.

Škola pro děti, škola pro radost.

Základní škola Hýskov je pětitřídní, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku. Výhodou  školy je klidnější prostředí ve středu obce,  projektové vyučování, výuka v moderně vybavených učebnách, zařazování nových metod ve výuce, podpora spolupráce, vzájemné pomoci a skupinové práce v hodinách. Veškeré tyto aktivity jsou účinnou prevencí proti šikaně a jiným nevhodným jevům.

Škola má pěknou, ale kapacitně malou tělocvičnu, proto přes zimní období zařazuje v rámci hodin TV ve 2. a 3. ročníku povinnou plaveckou výuku. Z důvodu velkého počtu žáků jsou hodiny TV půleny. V případě příznivého počasí probíhají hodiny TV na školním dvorku.

Pro venkovní pobyt žáků využívá škola dvorek, zahrádku, prostor pod kostelem, Sokolovnu a les za řekou.

Výuka ve všech ročnících probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti, škola pro radost, viz dokumenty.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku. V 5. ročníku mají žáci 4 hodiny anglického jazyka týdně, ve 3. a 4. ročníku 3 hodiny týdně.  V 5. ročníku je zařazen samostatný předmět Informatika. Poslední dobou je do předmětu VpV zařazována polytechnická výchova.

Učebny školy jsou vybaveny počítači, notebooky, ITA tabulemi, dataprojektory, vizualizéry, didaktickými pomůckami a CD přehrávači. V hodinách jsou tyto pomůcky využívány pro zpestření výuky a procvičování učiva. Toto vybavení slouží i pro žáky mimořádně nadané či s vývojovými poruchami učení.

V učebnách jsou koberce, kde žáci mohou trávit volný čas během přestávek.  V hodinách je prostor využíván k výuce, hrám a soutěžím.

Škola podporuje zdravý životní styl. Je zapojena do projektu Ovoce do škol, Mléko do škol. Pro žáky během školního roku organizujeme řadu akcí v rámci prevence sociálně patologických jevů (projektové dny, třídní projekty, besedy, preventivní dny, výlety, divadla, v odpoledních hodinách zajišťujeme řadu zájmových kroužků, probíhá zde i výuka SZUŠ). Škola v rámci výuky podporuje výchovu ke zdraví a dopravní výchovu. Velkým přínosem pro zdravý vývoj žáků je pobyt o velké přestávce  na dvorku před školou (kromě nepříznivého počasí – déšť, mráz). Pobyt na čerstvém vzduchu a pohyb žákům dodá znovu energii do dalších hodin. Svačiny z tohoto důvodu probíhají během první a třetí přestávky.

Školní družina má 3 oddělení. Zájem o ŠD je velký, kapacita je 100 účastníků. Účastníci většinu času tráví venku (u školy, na sokolovně či v lese za řekou). Během školního roku plní svůj ŠVP, který je pestrý a pro účastníky zábavný. V provozu je ranní ŠD od 6:45  hod., která je velmi využívána.

ZŠ Hýskov se může pochlubit sportovními úspěchy, zvláště ve florbalu, hokejbalu, úspěchy vědomostními (M olympiáda, AJ olympiáda, M Klokan, M Pythagoriáda, dopravní výchova, zdravověda) a uměleckými (VV a literární soutěže).  V  rámci zlepšení čtenářské gramotnosti se velmi oblíbenou činností žáků staly pravidelné návštěvy Městské knihovny v Berouně, čtení vlastní donesené knihy či čtenářské deníky.

Naše škola úzce spolupracuje s málotřídními školami: ZŠ Karlštejn, ZŠ Nižbor, ZŠ Tmaň. Během školního roku společně pro žáky organizujeme vybíjenou, pentatlon, AjO, VV a EVVO  soutěž. Spolupráce probíhá i mezi pedagogy- společné  semináře, výměny zkušeností.

V rámci spolupráce s MŠ Ledňáček navštěvují předškoláci ZŠ, mají možnost vidět 2x ročně výuku v 1. ročníku.

V rámci spolupráce s obcí a veřejností se škola účastní svým vystoupením na předvánočních trzích, na předvánočním posezení pro seniory, na vítání občánků, zajišťuje výzdobu nástěnek na OÚ pracemi žáků, ŠD zajišťuje výrobu dárečků pro seniory. Škola se prezentuje v místním zpravodaji  Hýskováček a na dvou nástěnkách v obci. Každoročně pořádá Den otevřených dveří pro veřejnost.

Škola se zapojuje již řadu let do různých projektů, díky nimž využívá finanční dotace k vybavení školy, DVPP, k zařazení tandemové výuky, IT v hodinách, deskových her, čtenářského klubu, doučování apod. viz dotace.

V současné době jsou vyučující připraveni na distanční vzdělávání. Škola vlastní dostatečné množství notebooků, které v případě uzavření třídy, popř. celé školy si vyučující mohou zapůjčit domů pro on-line výuku. Vyučující jsou proškoleni v platformě  Microsoft Teams, která umožňuje on-line výuku. Všichni zaměstnanci mají služební telefon, služební e-mail pro komunikaci se zákonnými zástupci a žáky. V případě uzavření školy mezi vedením a zaměstnanci probíhají pravidelné videokonference.

Mgr. Lenka Štětková

ředitelka Základní školy Hýskov

Otázky a odpovědi

Odpolední provoz  začíná hned po skončení výuky, končí v 16:30 hod., v pátek v 16 hod.

RŠD je v provozu denně od 6:45 hod., přednostně pro žáky 1.-3. ročníku do naplnění kapacity 30 účastníků.

Odchody ze ŠD jsou nově z bezpečnostních důvodů hromadné, vždy v celou hodinu, od 15 hodin každou půlhodinu.

Hrají hry, sportují, malují, zpívají, čtou si, vypráví, chodí na vycházky (Sokolka, do lesa, či za řeku), mohou se účastnit zájmových kroužků při škole (keramika, angličtina) a výuky SZUŠ.

Napište nám