ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Co jsme zažili s třeťáky za 1. pololetí

Realizace: 1.pololetí ZŠ Hýskov

Účastníci: 3. ročník

Cíl: Hravou formou získávat a upevňovat nové znalosti a dovednosti, rozvíjet vztahy ve třídě, učit se ostatním pomáhat a přijímat rozdílnosti.

Obsah: Letošní školní rok jsme zahájili seznámením s celoroční hrou „Cesta kolem světa“. Žáci se díky ní učí pracovat v měnících se skupinách, zájemci si zkoušejí role kapitánů, kteří skupinky organizují a reprezentují. Navzájem si pomáhají a učí se oceňovat vlastní práci i ostatních.

Během našeho putování jsme již navštívili několik zemí (Velká Británie, Irsko, Španělsko, Ghana, Srí Lanka), o kterých jsme získávali informace ze čtecích listů, vyhledávali je na internetu, tvořili společně nástěnku v aplikaci Padlet. Krásně se nám zde propojila i charitativní spolupráce s ghanskou školou v Elmině. Některé děti navázaly přímé kontakty s vybranými žákyněmi tamní školy formou dopisů. Ostatní jim přes pana Duroně posílají drobné sladkosti.

V českém jazyce nás kromě práce s texty celým pololetím provázejí vyjmenovaná slova a slovní druhy, které poctivě trénujeme a procvičujeme i v jiných předmětech. V matematice jsme stále pilovali násobilku a pamětné sčítání a odčítání a v lednu jsme se seznámili s písemným sčítáním a odčítáním. V prvouce nás během podzimu a zimy čekalo i několik pokusů: výroba škrobu (ten jsme dále využili při výtvarné výchově), rozpustnost látek, krystalizace soli, hledání chuťových center na jazyku. Kromě toho jsme rozvíjeli práci na PC. Naučili jsme se vyhledávat informace a vkládat je do Padletu, tvořit v programu Malování, obsluhovat PC a nastavovat výukové programy. I v letošním roce jsme rozvíjeli své plavecké dovednosti.

Naše třída se účastnila všech školních projektů a soutěží, viz web školy. Dokonce ve sběru baterií získala 1. místo. I do výroby krmítek pro ptáčky se zapojila čtvrtina žáků.

Užili jsme si vánoční besídku s bohatým programem a úspěšně zvládli zakončit 1. pololetí.

Zhodnocení: Děti rády tvoří, s oblibou se účastní skupinových prací a aktivit ve dvojicích. Věřím, že i v druhém pololetí bude naši třídu provázet aktivní pracovní nálada a kromě výuky připravíme pro rodiče pěknou besídku v závěru školního roku. Samozřejmě nás opět čeká mnoho školních i mimoškolních aktivit, které nám zpestří školní výuku.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová