Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přestup žáků do berounských škol

Přístavba a stavební úpravy MŠ Ledňáček Hýskov

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje

ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

Základní škola Hýskov je pětitřídní, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku. Výhodou školy je klidné prostředí ve středu obce, menší počet dětí v prostorných učebnách, rodinné prostředí, které je i účinnou prevencí proti šikaně a jiným nevhodným jevům.

Výuka ve všech ročnících probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro děti, škola pro radost.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku. V 5. roč. mají žáci 4 hodiny Aj týdně, ve 3. a 4. roč. 3 hodiny týdně.  V 5. roč. je zařazen samostatný předmět Informatika.


Učebny školy jsou vybaveny počítači, ITA tabulemi, dataprojektory, novými učebními pomůckami a CD přehrávači. V hodinách jsou tyto pomůcky využívány pro zpestření výuky, procvičování učiva. Toto vybavení slouží i pro žáky mimořádně nadané, či s vývojovými poruchami učení.

V prostorných učebnách jsou koberce, kde děti mohou trávit volný čas během přestávek, v hodinách je prostor využíván k výuce, hrám a soutěžím.

Škola podporuje zdravý životní styl. Je zapojena do projektu Ovoce do škol. Pro děti během školního roku organizujeme řadu preventivních akcí (projekty, besedy apod.), škola podporuje                             v rámci výuky výchovu ke zdraví a dopravní výchovu.  Čas o velké přestávce děti tráví denně na dvorku před školou (kromě nepříznivého počasí).

Pro žáky naší školy organizujeme každý rok plavecký výcvik, zajišťujeme zájmové kroužky, výuku hry na hudební nástroje a zpěv. Během šk.roku pořádáme vycházky do přírody, výlety do blízkého okolí a v případě zájmu třídenní pobyty. Tyto aktivity škola organizuje pro zdravý vývoj žáků, ke vhodnému využití jejich volného času a návyku se i nadále rozvíjet mimo povinnou výuku.

 

Školní družina má 2 oddělení. Zájem o ŠD je velký, kapacita 60 dětí je plně využita. Děti většinu času tráví venku (u školy, na fotb.hřišti, na sokolovně či v lese). Během šk.roku plní svůj ŠVP, který je pestrý a pro děti zábavný. V provozu je ranní ŠD od 7 hod.

 

ZŠ Hýskov se může pochlubit sportovními úspěchy (florbal, hokejbal, plavání, vybíjená, atletika), ale i úspěchy vědomostními( M olympiáda, M Klokan, M Pythagoriáda, dopravní výchova a zdravověda) a uměleckými (VV a literární soutěže).  Velmi oblíbenou činností žáků se staly pravidelné návštěvy Mě knihovny v Berouně.

 

Naše škola úzce spolupracuje s málotřídními školami: ZŠ Karlštejn, ZŠ Nižbor, ZŠ Tmaň. Během šk.roku společně pro děti organizujeme vybíjenou, VV a EVVO  soutěž. Spolupráce probíhá i mezi pedagogy, vzájemné hospitace, semináře, výměny zkušeností.

 

Mgr. Lenka Štětková, řed.školy